BIP

Kategorie

Szukasz Adobe Reader? Pobierz go teraz

(Do odczytania niektórych dokumentów na stronie wymagany jest program do przeglądania dokumentów w wersji elektronicznej)

Unijne pieniądze dla GOK-u

We wtorek 31 stycznia br. w Cieszynie odbyło się 2. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego dla Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się również te złożone przez UG Zebrzydowice i GOK Zebrzydowice.

Dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostało w ramach osi priorytetowej 2 – 14 projektów, w ramach osi priorytetowej 3 – 2 projekty oraz w ramach osi priorytetowej 4 – 28 projektów, spośród 53 złożonych do rozpatrzenia na to posiedzenie Komitetu.

W ramach osi priorytetowej 4  nasza gmina otrzymała dofinansowanie na dwa projekty:

Młodzieżowy hokej nie zna granic  złożony przez  Gminę Zebrzydowice  z partnerem  Sportovní klub Karviná na kwotę 19 989,49 Euro

Jeden region – dwa kraje   złożony wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury  w Zebrzydowicach z partnerem  Místní skupina Polského kulturně -osvětového svazu  v Karviné – Fryštátě z.s. na kwotę    13 937,45 Euro

„Celem projektu jest podniesie współpracy pomiędzy GOK Zebrzydowice oraz PZKO Karwina na wyższy poziom, zacieśnienie tej współpracy oraz organizacja wspólnej imprezy pt  ALE KINO. Dzięki realizacji projektu odbywać się będzie coroczny przegląd filmów pt. ALE KINO, który równocześnie będzie odbywał się po dwóch stronach granicy. W GOK Zebrzydowice Sala Widowiskowa zostanie dostosowana do możliwości wyświetlania filmów a także projekcji innych materiałów multimedialnych a to pozwoli na poszerzenie działalność ośrodka kultury . Celem projektu jest  poprawa w dostępie do kultury filmowej na obszarze dotyczącym projektu a także zachęcenie beneficjentów projektu do wzajemnego poznania i współpracy. Pokazanie, że kultura „tuż za miedzą”, nie jest ani lepsza ani gorsza i wywodzi się ze wspólnych korzeni. Projekt skierowany jest m.in. do ludzi młodych a do nich najlepiej przemawia obraz, poza tym sztuka filmowa, wspólne oglądanie filmów integruje różne środowiska i narody […]”

Projekt 24-ty Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych Złoty Kłos Euro-Folklor 2017 trafił na listę rezerwową (zostanie prawdopodobnie sfinansowany z oszczędności EKS) i również ma dużę szanse na dofinansowanie. Wartość projektu to 16 345 Euro, z czego dofinansowanie z EFRR to 13 893,25 Euro

Procedura administrowania projektami z listy rezerwowej:
Umowa o dofinansowanie projektu, który jest przez EKS rekomendowany do dofinansowania z EFRR, zostanie podpisana tylko w przypadku, gdy będą dostępne środki na współfinansowanie.
Projekty zatwierdzone jako rezerwowe trafiają na listę projektów rezerwowych odpowiednio do miejsca złożenia wg Osi priorytetowej w kolejności według otrzymanej punktacji. Umowy o dofinansowanie tych projektów podpisywane są w miarę gromadzenia środków z oszczędności dla danego posiedzenie EKS wg Osi priorytetowej […]