kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

INFORMACJA o przetargu na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno - hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice.

Zebrzydowice 26.04.2023 r.

INFORMACJA

o przetargu na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno - hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach informuje, że został ogłoszony przetarg na  najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice. Lokal mieści się w Zamku w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej 5. Przedmiotem najmu są:

  • lokal - bar - mieszczący się w przyziemiu Zamku, przeznaczony na działalność gastronomiczną o łącznej powierzchni 130,73 m2
  • lokal mieszczący się na piętrze Zamku, przeznaczony na działalność gastronomiczną i hotelarską o łącznej powierzchni 212,86 m2
  • lokal mieszczący się na poddaszu Zamku, przeznaczony na działalność hotelarską o łącznej powierzchni 317,57 m2

Cena wywoławcza to 5.946.00 zł /miesiąc (czynsz dotyczy wynajmu lokalu znajdującego się w Zamku w Kończycach Małych o ogólnej powierzchni 661,16 m2 wraz z ogródkiem letnim o łącznej  powierzchni 70,00 m2)

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja  (czwartek) 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Zebrań w Zamku w Zebrzydowicach.

Wadium w kwocie 1000,00 zł należy wpłacać na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta 66 8470 0001 2001 0033 5610 0001, w terminie do dnia 19 maja (piątek) 2023 r. - decyduje data wpływu na konto w/w.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Należy także dostarczyć komisji zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatku dochodowym i VAT (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed ogłoszeniem przetargu) oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek  wydawane przez ZUS (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed ogłoszeniem przetargu).

W przypadku, gdy osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zwarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach - tel. 32 4693 334

Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

  DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zebrzydowicach
Małgorzata Guz

 

Zarządzenie Nr 02/05/2023 GOK
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
z dnia 26 kwietnia 2023

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1 Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej w Zamku w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej 5, szczegółowo opisanych w ogłoszeniach, o których mowa w § 3.

§2 W celu przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję przetargową w składzie:
Anna Budzińska - przewodnicząca komisji
Kazimierz Herman - członek komisji
Przemysław Lose - członek komisji

§3 Ogłoszenia o przetargu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Kultury, stronie internetowej GOK Zebrzydowice - www.gok.zebrzydowice.pl oraz BIP-ie Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§4 Zatwierdzam treść ogłoszeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§5 Wykonanie zarządzenia powierzam Przemysławowi Lose.

§6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zebrzydowicach
Małgorzata Guz

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr GOK 02/05/2023
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
z dnia 26 kwietnia 2023

w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice

Oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia lokali (m2) Opis i położenie lokali Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Czas Trwania najmu Wysokość stawki czynszu netto Zasady aktualizacji wysokości stawki czynszu Termin Płatności czynszu
Numer księgi wieczystej: BB1C/00069991/2 Numer działki: 1884 Obręb nr 0003 Kończyce Małe łączna powierzchnia użytkowa lokalu: 661,16 m2 Lokal mieści się w Zamku w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej 5. Przedmiotem najmu są:
- lokal - bar - mieszczący się w przyziemiu Zamku, przeznaczony na działalność gastronomiczną o łącznej powierzchni 130,73 m2
- lokal mieszczący się na piętrze Zamku, przeznaczony na działalność gastronomiczną i hotelarską o łącznej powierzchni 212,86 m2
- lokal mieszczący się na poddaszu Zamku, przeznaczony na działalność hotelarską o łącznej powierzchni 317,57 m2
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego rocznik 2018 poz. 1547, w dniu 08.03.2018 oraz rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.26.2018 z dnia 05.04.2018 r. ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego rocznik 2018, poz 2445 w dniu 06.04.2018 r. - nieruchomość znajduje się w terenach o funkcji wiodącej:
- C17U - tereny zabudowy usługowej,
- obiekt oznaczony jako obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego zespół zamkowo-parkowy w Kończycach Małych,
- w granicach strefy "A" - ścisłej ochrony konserwatorskiej,
- w obrębie nieruchomości oznaczone są osie ekspozycji widokowej zabytku,
- w granicach strefy "OW" - obserwacji Archeologicznej
- w granicach strefy "E" - ochrony ekspozycji,
- częściowo w granicach terenów położonych w odległości do 150,0 m od granic cmentarza
- częściowo w granicach terenów położonych w odległości do 50,0 m od granic cmentarza
- w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej "Zebrzydowice"
na okres do 3 lat, z możliwością jego przedłużenia 5.946.00 zł /miesiąc (czynsz dotyczy wynajmu lokalu znajdującego się w Zamku w Kończycach Małych o ogólnej powierzchni 661,16 m2 wraz z ogródkiem letnim o łącznej powierzchni 70,00 m2) Wynajmującemu przysługuje prawo zmiany wysokości naliczonego czynszu o czym najemca będzie informowany z góry za dany miesiąc, do 10-tego każdego miesiąca

Wadium w kwocie 1 000,00 zł należy wpłacać na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta 66 8470 0001 2001 0033 5610 0001, w terminie do dnia 19 maja (piątek) 2023 r. - decyduje data wpływu na w/w konto

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Należy także dostarczyć komisji zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatku dochodowym i VAT (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed ogłoszeniem przetargu) oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek wydawane przez ZUS (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed ogłoszeniem przetargu)

W przypadku, gdy osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zwarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 26 kwietnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Kultury

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja (czwartek) 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Zebrań w Zamku w Zebrzydowicach.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach - tel. 32 4693 334

Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip